Jsem transvesti (crossdressing) MILF Karolína. A toto je můj nekomerční BDSM porno blog. Já a BDSM

Pokud píšu o tak citlivém tématu jako je BDSM erotika, cítím za svoji morální povinnost uvést na pravou míru svůj pohled a zdůraznit morální a bezpečnostní 


O BDSM se zajímám už od puberty. Chápu jí jako variaci v sexuálních preferencích. Za tuto dobu jsem urazila kus teoretické a praktické cesty. Jako většina rozumných lidí, kteří mají tento směr v erotice rádi stavím na první místo základní princip BDSM erotiky: Safe, Sane, Consensual. Bezpečně, rozumně, dobrovolně. Cokoli mimo rámec těchto pojmů je již čiré násilí, zavrženíhodné, často v rozporu se zákony.


I když BDSM erotika zdánlivě pracuje s ponižováním lidské důstojnosti, děje se tak vždy v rámci fantasie, předem domluvené hry a se souhlasem všech účastníků. Pokud cokoli z výše uvedeného chybí, nelze takové počínání chápat jako BDSM erotiku, ale jako násilí v sexu. A o něm tento blog ani moje cítění není!


Safe - bezpečně


Sane - Rozumně


Consensual - Dobrovolně
Definice

BDSM je zkratka sestavená ze základních elementů tohoto alternativního směru v erotice: B&D (Bondage & Discipline), D&S  (Dominance & submission) S&M (Sadism & Masochism). Tyto čtyři elementy vytvářejí kostru vnímání této erotiky. BDSM není pouze souborem technik nebo zvrhlou kratochvílí, ale znamená také způsob komunikace mezi partnery, prohlubování jejich vzájemné důvěry, porozumění vlastní erotice a sensitivní přístup k vlastní i partnerovým pocitům. BDSM není zdaleka striktně ohraničeno a může procházet od náznakové formy během klasického milování bez použití jakýchkoli pomůcek nebo aranžmá až explicitnější formy zahrnující například svazování či tělesné tresty. Je-li v BDSM zastoupena bolest, ponížení nebo dominance, tak vždy jen jako součást předem stanovené hry, příjemné a vítané všemi účastníky. BDSM nemá nic společného s deviantním sadismem nebo masochismem.     

       

Přejmeme-li definici Ernesta Bornemana v jeho Encyklopedii sexuality, která podává rozumně znějící výklad pojmu "normální" ve smyslu "průměrný, nikoliv jako zdravý, dobrý nebo povolený" jedná se o alternativní směr v erotickém cítění nikoli sexuální úchylku.

BDSM je velmi široký pojem, který nelze jednoznačně vymezit, protože může být obsažen v mnoha formách sexuality. Jeho společným jmenovatelem, je ale soustava neporušitelných zásad, které jej striktně oddělují od deviantního a pro společnost nebezpečného chování.

Pokud například muže budou přitahovat ženy neznamená to, že je bude i znásilňovat. K tomu, aby to učinil je potřeba, aby byly postiženy ještě jiné, pro sociální interakce mnohem důležitější stránky osobnosti. 


Ve skutečnosti je BDSM o pravém opaku skutečného násilí. Je o naslouchání přání druhého, pochopení své vlastní sexuality a především trpělivosti a sebekázně.

Sexuálně deviantní chování, spočívající například v ponižování, psychickém týrání nebo mučení, které pro jinou osobu znamená vznik nepříjemných a traumatizujících okamžiků nemá s BDSM erotikou nic společného.


BDSM také není o krvi, kožených oblečcích a prodejných ženách. Všechny tyto atributy mu propůjčují zcela chybně masmédia toužící po atraktivních tématech.

Ve skutečnosti je BDSM mnohem "vědečtější" obor vyžadující studium, trpělivost 

a systematické získávání zkušeností. Je to celoživotní cesta poznávání vlastní erotiky a naslouchání partnerům. 

BDSM erotika vychází ze tří základnách principů, které nemusí být zastoupeny vždy stejnou mírou, vzájemně se doplňují. Nelze jednoduše vysvětlit co přesně BDSM erotika je v jediné větě. Můžeme se uchýlit ke strohému definování tohoto pojmu, stejně jako jsme technicky schopni vysvětlit milování mezi dvěma partnery, ale stěží jsme schopni postihnout všechny jeho emocionální aspekty.


B&D - Bondage a Discipline

Bondage znamená anglicky svázat, znehybnit. Svazování, znehybňování je důležitou (ale ne jedinou) součástí této erotiky. Znehybnění je fyzický prostředek k dosažení submisivity - bezmoci, odevzdanosti, důvěry. Svázaný člověk je omezen ve svém rozhodování, je plně v moci jiné osoby. To v něm vyvolává pocit důvěry, odevzdanosti. Svázáním je také dosaženo určitého stupně uvolnění. 

To, že jakékoli zapojení svalů vede ke zmaru po čase  způsobí naši rezignaci, uvolnění a mnohem intensivnější prožívání všech pocitů.

Není náhoda, že svazování bylo i je často používáno jako součást duchovní cesty s neerotickým motivem. Koncentruje totiž mysl do našeho středu, protože nemůžeme ovládat svůj zevnějších, nemá význam se jím zabývat.


V praxi může mít bondage různé formy. V populaci mimořádně často používanou formou je prosté a jednoduché přivázání partnera za ruce (odvážnější i za nohy) například k posteli během "klasického" milování. Jistým druhem spoutávání je i často používané držení partnerových rukou nebo zalehnutí partnera, čímž dojde ke snížení jeho pohyblivosti.

Pro mnohé lidi je už fakt samotného svázání natolik vzrušující, že může vést až k orgasmu.

Svázání může být cestou i cílem, to záleží na odvaze nebo zaměření partnerů. 

Svázání může být součástí vašeho milování, stimulace partnerových erotogenních zón nebo prostředkem vyjádření smluveného vztahu, kdy jeden jedinec dominuje nad druhým.

Složitější variantou bondage jsou potom různé formy vázání v tradičních i méně tradičních polohách. japonská škola bondage navíc připojuje takové úvazy, které sami o sobě stimulují erotogenní zóny lidského těla.


Na bondage lze také ilustrovat princip BDSM, který jej odlišuje od deviantního chování. Svázat svého partnera smíte jen po jeho souhlasu a ve chvíli, kdy partner požádá o rozvázání ihned tak učiníte. Je to jenom hra s předem stanoveným pravidlem.

Disciplinu lze vnímat jako roli v rámci hry. Je to poslušnost, emocionální projev submisivity vůči partnerovi. Jistým způsobem je to nehmatatelná obdoba spoutání. Disciplína se projevuje během hry-s tuto formou se v BDSM setkáváme v drtivé většině případů, je-li dlouhodobého charakteru bývá sexuologii řazena mezi určitý druh poruchy sociální zařazení. 

Disciplína se v praxi může projevovat různým způsobem, zpravidla má verbální chrakter. Nadřazený partner dává tomu podřízenému slovní příkazy, na oko jej kárá, nadává mu. Tyto projevy však nejsou povinným bontonem BDSM her, je mnoho lidí, které naopak odpuzují. To je jen další důkaz toho, jak velmi nekonzistentní pojem BDSM dokáže být.

Disciplína může spočívat v plnění trestů, příkazů, úkolů. Partner vám v rámci hry může například poručit provést domácí práci a za její špatné dodržení vás "potrestá". Disciplína je komunikačním protokolem mezi partnery. 


D&S  - Dominance a Submisivita

Dominance je zjednodušeně nadřazenost. Dominanní osoba je ta, která ve hře určuje, přikazuje, trestá, spoutaná...Jejím opakem je ve hře submisivita. Submisivní osoba poslouchá, plní, je trestána, je svázána..Laiky je mylně chápáno, že dominantní partner, je ten ve výhodě, ten, který určuje pravidla hry. Je to velký omyl. Ve skutečnosti je to právě submisivní hráč, který určuje pravidla, limity, který hru ukončuje. Je na něm co všechno je přípustné a co již nikoli. 

To zda je člověk v BDSM dominantní či submisivní není primárně dáno jeho civilním projevem. Existují vysoce postavení manažeři a emancipované úspěšné ženy, které se v BDSM nechávají ovládat a pouští tak ventil své frustraci. Naopak v životě mnoho submisivních jedinců je naopak schopno velmi rafinovaně realizovat své představy a touhy, mají-li k tomu příležitost. Dominance v rukou tiché dívky může být skvělou příležitostí k realizaci jejich erotických představ.

Tento paradox však není pravidlem. Existuje mnoho jedinců, kteří jsou dominantní jak v životě civilním tak erotickém a naopak. 


V BDSM neexistuje jakýkoli model správného dominanta/submisiva, to je další nesmyslný obraz který je BDSM presentováno navenek. Na většině příznivců BDSM nepoznáte jakou roli plní, dominantni nebudou vždy nosit kožené vysoké boty a submisivní jedinci nebudou vždy s obojkem na krku. Existuje pouze "správný" v kontextu dodržování pravidel hry. Zatímco u dominantního jedince je vyžadována sebe-disciplína a rozvaha u jedince submisivního je vyžadována například trpělivost a důvěra.

Dominance a submisivita se mohou střetávat i v jedné osobě. Ta potom může své role střídat. tento stav není nijak neobvyklý. 


Dominance v BDSM erotice nemá nic společného se sexismem nebo jakýmkoli nadřazováním se na základě objektivních příznaků (například pohlaví, tělesné proporce, vzdělání nebo společenské postavené), je pouze a jedině projeve pocitů a přání partnerů.


S&M - Sadismus a Masochismus

Slovo sadismus má pro širokou veřejnost spíše pejorativní akcent, který vyplývá z jeho zařazování do kontextu deviantních poruch chování. V BDSM erotice se sadismem setkáváme v jeho sexuologické definici, nikoli jako s projevem hrubého a primitivního útoku na integritu jiných osob. Jedná-li osoba sadisticky vůči jinému jedinci bez jeho svolení jedná se o patologickou činnost, která má kořeny nikoli v BDSM zaměření devianta, ale v porušených centrech morálního, emocionálního a sociálního cítění.

Sadismus v BDSM znamená způsobovat se svolením druhého bolest nebo nepříjemné procedury. Jedinci, který nemá BDSM orientaci se těžko vysvětlí jak může sadisticky zaměřený jedinec dostat svolení svého protějšku, je snad jen třeba poznamenat, že stejně jako vše uvedené není sadismus v BDSM pevně ohraničený a může se projevit obyčejným jemným kousáním, štípáním, plácnutím na zadeček. Sadismus koresponduje s dominancí. Dominantní partner se vždy ovládá a působí bolest jen do svolené míry.         

Masochistický partner je jeho opakem, bolest, ponížení a nepříjemné procedury přijímá. Hranice bolesti jsou u každého jedince individuální, nelze proto jednoznačně říct, co vše může pod "povolené" procedury patřit. Masochisticky orientovaný jedince však nikdy nedopustí vážné zranění nebo trvalé následky. Jakékoli činnosti nesmí nikdy ohrožovat zdraví. Masochista netrpí potřebou sebe-poškozování. Masochista v rámci BDSM si nebude řezat žíly, lámat končetiny. Nejen, že to nedopustí jeho protějšek, ale i on sám chce vnímat jen malou, stimulující bolest, nikoli bolest, jejíž intenzita by přerušila erotické vnímání. 

Bolest, mučení, trestání je v BDSM často jen v náznaku. 


Bolest a BDSM

Přijímání a dávání bolesti a příkoří je v BDSM zastoupena. neexistuje jednoznačné měřítko ani stupnice od které začíná "pravé" BDSM. Jedinou hranicí je v podstatě souhlas všech zúčastněných a samozřejmě ochrana zdraví. Je-li porušen souhlas potom se jedná o deviantní chování. Je-li porušena hranice ochrany zdraví platí totéž. BDSM nesmí zanechávat negativní následky na těle ani na duši. BDSM je o příjemných chvilkách.

Jsou jednoduše jedinci, pro které je přijímání bolesti příjemné. Zcela pochopit to BDSM neorientovaní lidé nemohou, ale mohou se snažit porozumět a neodsuzovat. Nelze jednoznačně říci odkud se tyto vlohy berou a i moderní sexuologie se na ně dívá v různých směrech. Opuštěný je již model, že se jedná o pozůstatek traumat v dětství nebo narušený vztah k rodičům a podobně. To, že někoho vzrušuje určitý stupeň bolesti, je pravděpodobně vrozené.

Vnímání bolesti je velmi individuální. každého vyznavače BDSM stimuluje jiný druh a intenzita bolesti. Pro někoho je bolest v BDSM tabu, i to je možnost.

U většiny příznivců BDSM je bolest velmi mírná, pouze náznaková. například náznakové kousání partnerčiných bradavek, plácání na zadeček. Střední cestou je potom stimulace například v podobě kolíčků na genitáliích nebo bradavkách (určujícím kritériem je sensitivita k různým erotogenním zónám každého jedince), výprask zpravidla zadečku, elektro-stimulace s speciálním vybavením zpravidla v oblasti genitálií.

Existuje i mnoho činností, při nichž nejde jednoznačně o bolest, spíše o hru na ponížení. Jedná se o určitou "simulaci" nepříjemných všeobecně vnímaných procedur, které jsou ovšem pro toho, který je podstupuje velmi vzrušující. Jedná se například o stimulaci konečníku, zavádění vibrátorů do ženských genitálií při současném znehybnění nebo podání klystýru. 

Zastoupení jednotlivých praktik v BDSM populaci je odstupňované. Jsou jedinci, které přitahuje pouze určitý druh praktik a jiné, byť padající do BDSM jej naopak odpuzují. 

je to další důkaz o diverzitě BDSM - nelze jednoznačně říci že příznivce této erotiky musí dbát přesně to a ono.


Proč BDSM

Pravděpodobně proto, že se tak narodíte. Cítíte co vás v erotice přitahuje a chcete to vyzkoušet. BDSM nemá nic společného s deviantním chováním. 

BDSM erotika nás učí, že je potřeba postupovat vždy v souladu s tím nejlepším co v nás je. právě to je stimulující. To, že se těsně před vrcholem našeho blaha ovládneme, to že si celou hru vychutnáváme pomalu, detailně. To že jsme sensitivní vůči svému tělu i partnerovi, citlivě reagujeme na jeho stav.

BDSM ve vztahu lidí buduje důvěru, která se upevňuje a tím zlepšuje i další stránky vztahu. 

Jste-li bezmocný v moci svého partnera cítíte k němu neskonalou důvěru. Je-li partner zcela ve vaší moci, cítíte naopak důvěru,kterou projevuje on vám.

BDSM je cestou určitého sebepoznání. Nejen že poznáte z mnoha úhlů pohledu různé způsoby stimulace, ale můžete zažít i pocity, které nespočívají pouze v erotickém prožitku. 

Ve chvíli, kdy ležíte svázání, nemůžete se pohnout a vaše oči jsou zavázané snažíte se více používat další smysly, vnímáte doteky mnohem intensivněji, hlas partnera, jeho vůni.

V opačné roli naopak objevujete a snažíte se ovládat, což použijete i v jiných oblastech života.


Mýty a pověry kolem BDSM...

Je jen málo oblastí erotiky, kolem které je vytvořeno tolik mýtů, polopravd a omylů. Díky své prvoplánové atraktivitě je BDSM často znázorňováno v mnoha formách v masmédiích, často v zjednodušené a zkreslující formě, která na celou oblast vrhá nepravdivé a zavádějící světlo.

Není proto divu, že většina nepoučených lidí chápe BDSM nebo sadomasochismus pouze v kontextu deviantního chování, které je společensky velmi nebezpečné a mělo by se léčit či postihovat. Za zkratku sado-masochismus jsou také často neprávem dosazovány jen okrajové praktiky, které se ale v očích veřejnosti stávají paradoxně synonymem BDSM erotiky. Například krvavé praktiky, znásilňování nebo fetišismus, které již do BDSM erotiky z různých důvodů nepatří jsou často mylně považovány právě za definující pojmy. Toto vnímání vyplývá 

z nedostatku informací a překroucení původního významu pojmu BDSM, často i lidmi, kteří tyto praktiky provozují.


BDSM je deviantní formou erotiky a mělo by se léčit

Není to pravda. Novodobí pohled sexuologů na problematiku BDSM erotiky hovoří jako o vrozeném sklonu, který nemá vliv na charakterové nebo morální vlastnosti jedince. Chápání sadomasochismu jako psychické nemoci je v současnosti odborníky zpochybňováno či přímo explicitně odmítáno. Část autorů sadomasochismus, sadismus a masochismus za sexuální variaci vůbec nepovažuje. Zdůrazňují, že pokud se jedinec věnuje rovněž sexu bez prvků SM, nemělo by u něj být nahlíženo kvůli SM jako na jedince se sexuální variací, neboť pro něj SM není jedinou cestou k sexuálnímu vzrušení a uspokojení.


BDSM je nezdravé

Naopak. Cílem BDSM erotiky je vyhnout se nepříjemným nebo nebezpečným praktikám, které by zanechávali psychická traumata nebo poškozovali zdraví.

Ačkoli při provozování BDSM erotiky nelze principielně vyloučit fyzické zranění měla by tato erotiky vždy vycházet z pravidla SCS (bezpečně, rozumně, konsensuálně v rámci něhož je jakékoli zranění s následky na zdraví nebo psychickém stavu zúčastněných osob zcela vyloučené. Dochází-li během BDSM k poškozování zdraví jedná se již o deviantní chování, které princip BDSM vylučuje. Nezdravé je potlačovat svojí přirozenou sexualitu, což vede k depresím, frustraci a dalším psychickými fyzickým onemocněním.


BDSM zanechává trvalé následky

Cílem BDSM erotiky je porozumění vlastnímu tělu i tělu jiného člověka ve smyslu pozitivního porozumění v souladu se zdravým vývojem těla i duše. BDSM principy zapovídají jakékoli praktiky, které by mohli vést k poškození zdraví nebo negativním následkům na psychice zúčastněných osob. Dojde-li k takovémuto chování nejedná se již o vyspělou BDSM erotiku, ale o primitivní násilí, které je odsouzeníhodné 

a zpravidla v rozporu s legislativou a tím i právně postižitelné. Do BDSM erotiky nepatří týrání, nedobrovolné omezování svobody, znásilňování nebo mučení.


Vztah k BDSM je důsledkem traumat v dětství

Několik výzkumných projektů mapovalo sexuální chování a sociální adaptaci jedinců, kteří provozovali sadomasochistické sexuální praktiky. Výsledky prokázaly, že tito lidé byli obecně dobře sociálně přizpůsobení (například Splengler, 1977; Weinberg, 1978; Moser & Levitt, 1987; Poachlar 1993, Sandnabba et al.,1999). Nelze tudíž očekávat, že zážitky z dětství u lidí praktikujících SM budou nasvědčovat ve velké většině případů existenci patologických prvků v rodinných vztazích.


BDSM je synonymem fetišismu

Fetišismus v rámci své definice nahrazuje partnera jiným zástupným symbolem, naproti tomu BDSM naopak vyžaduje partnera, zkoumání jeho duše i těla, vzájemnou interakci a emocionální komunikaci. V rámci BDSM se pochopitelně může vyskytnout prvek fetišismu, protože není jednoznačně stanovena hranice hranice BDSM a i náhled na pojem fetišismus se může lišit. Je-li jako fetiš striktně vnímán symbol nahrazující partnera jako sexuálního stimulanta, lze říci, že v BDSM je zastoupen zcela okrajově. Bude-li fetiš vnímán v kontextu jakéhokoli předmětu vnímaného pozitivně během erotické činnosti je zařazení do BDSM více problematické. Fetišem se tak může stát i postel na níž se partneři běžně milují, protože je součástí těchto praktik.  BDSM jako takové je možno také provozovat bez přítomnosti partnera. Řekněme spíše, 

že v rámci BDSM aktivit se mohou objevit určité prvky nebo náznaky fetišismu. Fetišismus jako takový není ale nosným pilířem BDSM erotiky ani nepostradatelnou součástí.


BDSM je v nesouladu s lidskou přirozeností

Bude záležet na tom jak si definujeme přirozenou lidskou sexualitu. Bude-li tato definice znít, že nepřirozené je vše vyjma sexuálního styku vedeného ryze za účelem účelné a efektivní reprodukce dostane s pojmem "přirozenosti" do konfliktu nejen lidské, ale často i zvířecí sexuální chování. 


Vztah k BDSM se může člověk odnaučit

Vědomým rozhodnutím, léčbou, trestem, ani jinými prostředky nelze změnit sexuální preferenci, lze pouze pozměnit sexuální chování, tj. vnější projevy sexuální preference. Nositel sexuální variace se může naučit pozměnit své sexuální chování a například je směřovat tak, aby nikomu nebylo ublíženo.


BDSM je okrajová záležitost týkající se úzké skupiny lidí

Podle výzkumu v USA (Reinisch JM, Beasley R. Kinsley Institute New Report on Sex. St. Martins Press, 1990) se sexu s prvky SM účastní pro své potěšení 5-10 % tamní populace, nejvíce takových aktivit se odehrává mírnou formou nebo jen symbolicky bez skutečné bolesti nebo násilí. Dle průzkumů je podobné zastoupení stejné i v jiných neamerických částech světa.


 

Ad Code

OBSAH WEBU URČEN STARŠÍM 18-TI LET! OBSAH STRÁNEK JE POUZE EROTICKOU FANTASIÍ. PRAKTIKUJTE BDSM VŽDY BEZPEČNĚ A KONSENZUÁLNĚ!